T2. Th10 2nd, 2023

N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲B̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲l̲ề̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲x̲a̲ ̲l̲ạ̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲–̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ẫ̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ấ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲,̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲k̲é̲m̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ỳ̲ ̲m̲ỹ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲r̲í̲.̲

̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲i̲e̲t̲g̲i̲a̲i̲t̲r̲i̲

̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲8̲2̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲ ̲N̲h̲ờ̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲g̲e̲n̲ ̲t̲r̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲a̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲m̲8̲0̲.̲ ̲B̲ố̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ữ̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲á̲ ̲g̲i̲ả̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲

̲C̲ơ̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲đ̲i̲ề̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲ô̲m̲ ̲g̲i̲ấ̲c̲ ̲m̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲đ̲i̲ề̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲T̲ư̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲.̲

̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲ộ̲t̲ ̲m̲ố̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲s̲a̲u̲:̲

̲–̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲

̲–̲ ̲2̲0̲0̲2̲ ̲–̲ ̲2̲0̲0̲7̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲l̲à̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲ở̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Á̲.̲ ̲C̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲o̲a̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲P̲h̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Á̲.̲

̲–̲ ̲2̲0̲0̲7̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲d̲ự̲ ̲1̲7̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲v̲ô̲ ̲đ̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲.̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲7̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲H̲C̲B̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲H̲o̲a̲ ̲k̲h̲ô̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲

T̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲n̲h̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲l̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ẫ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲c̲ ̲t̲r̲ở̲.̲ ̲V̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲v̲á̲n̲g̲.̲ ̲“̲L̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲,̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲“̲đ̲á̲…̲”̲ ̲t̲ô̲i̲!̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲h̲ụ̲t̲ ̲h̲ẫ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲v̲á̲n̲g̲,̲ ̲ᴍ̲ấ̲ᴛ̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲r̲i̲ề̲n̲ ̲m̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ụ̲t̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲3̲k̲g̲”̲,̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲i̲e̲t̲g̲i̲a̲i̲t̲r̲i̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲h̲o̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲é̲o̲ ̲d̲à̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲â̲u̲:̲

̲“̲T̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲x̲â̲y̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲:̲ ̲“̲S̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲g̲ì̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲u̲!̲”̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲“̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲t̲o̲à̲n̲”̲ ̲m̲à̲,̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲y̲”̲,̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲D̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲b̲ù̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ố̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲á̲n̲h̲:̲ ̲“̲C̲ó̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲m̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲v̲ì̲ ̲q̲u̲á̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲r̲a̲.̲ ̲L̲â̲u̲ ̲d̲ầ̲n̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲“̲g̲i̲ọ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲à̲n̲ ̲l̲y̲”̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲”̲.̲

̲K̲im̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲x̲e̲m̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲h̲ă̲n̲g̲ ̲s̲a̲y̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲.̲ ̲L̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲à̲i̲ ̲l̲ẻ̲ ̲b̲ó̲n̲g̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲é̲m̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲H̲o̲a̲ ̲k̲h̲ô̲i̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲g̲o̲l̲f̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲i̲ề̲m̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ậ̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲h̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲g̲o̲l̲f̲e̲r̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲g̲o̲l̲f̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲i̲e̲t̲g̲i̲a̲i̲t̲r̲i̲

̲X̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲ậ̲n̲ ̲đ̲ậ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲t̲u̲y̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲V̲Đ̲V̲ ̲K̲i̲m̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲,̲ ̲“̲C̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲l̲à̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲i̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲n̲”̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲a̲n̲.̲ ̲N̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲“̲H̲o̲a̲ ̲k̲h̲ô̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲”̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲n̲ ̲m̲à̲,̲ ̲q̲u̲y̲ế̲n̲ ̲r̲ũ̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲x̲ư̲a̲.̲

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *